Vol 2, No 1 (2019)

January - June

Table of Contents

Original Article

Brian A Hain, Haifang Xu, Jenna R Wilcox, Daniel Mutua, David L Waning
PDF
Anselmo Sigari Moriscot, Igor Luchini Baptista, William José Silva, João Guilherme Silvestre, Volker Adams, Alexander Gasch, Julius Bogomolovas, Siegfried Labeit
PDF
Madoka Ikemoto-Uezumi, Akiyoshi Uezumi, Lidan Zhang, Heying Zhou, Naohiro Hashimoto, Kikuo Okamura, Yasumoto Matsui, Koji Tsukazaki, Tohru Hosoyama, Masashi Nakatani, Mitsuhiro Morita, Harumoto Yamada, Kunihiro Tsuchida, So-ichiro Fukada
PDF